Privacybeleid

PRIVACYBELEID VAN ZEN SPIRIT PLUS

Versie 2.0 gewijzigd op 01/02/2020

 

INLEIDING

Hieronder vind je het privacy beleid van de Zen Spirit Plus (hierna “Zen Spirit Plus” ). Dit beleid betreft de verwerking van gegevens in verband met natuurlijke personen, nl. persoonsgegevens, op alle websites, via alle (mobiele) apps en via alle diensten van de verschillende entiteiten binnen de Zen Spirit Plus.

Dit beleid is niet van toepassing op de verwerking van gegevens van rechtspersonen.

Dit privacy beleid doet geen afbreuk aan en moet samen gelezen worden met andere toepasselijke richtlijnen en voorwaarden van Zen Spirit Plus:

Cookiebeleid

Gebruiksvoorwaarden

Dit beleid is opgedeeld in vier delen:

Definities

De verschillende verwerkingsverantwoordelijken binnen de Zen Spirit Plus.

Algemene informatie over de verwerkingen van persoonsgegevens door Zen Spirit Plus.

Specifieke informatie over de verwerkingen van persoonsgegevens door Zen Spirit Plus.

  1. DEFINITIES

Binnen dit beleid is het onvermijdelijk een aantal vaktermen te gebruiken. Daarom geven we in dit onderdeel een kort overzicht van vaak gebruikte termen.

Aanbevolen Inhoud: suggesties voor promoties, collecties, jobaanbiedingen en andere informatie die Zen Spirit Plus afstemt op de interesses van een Gebruiker (aan de hand van Klikgedrag mits zijn toestemming) of van een Geregistreerd Gebruiker (aan de hand van Klikgedrag mits zijn toestemming, en van Geregistreerde Gegevens).

Cookies: Tekst- of andere bestanden en gelijkaardige technologieën die informatie opslaan of raadplegen op jouw computer, tablet, smartphone of andere apparatuur waarmee je een  Zen Spirit Plus Domein bezoekt. Meer informatie hierover vind je terug in ons Cookiebeleid.

 

Dienst: toegang tot nieuws, aanbiedingen, functionaliteiten voor een betere gebruikservaring, (mobiele) apps, Aanbevolen Inhoud of producten die Zen Spirit Plus verkoopt, levert of ter beschikking stelt op of via Zen Spirit Plus Domein.  

Gebruiker: jij die Zen Spirit Plus Domein bezoekt om als consument van een Dienst of Aankoop te genieten.  

Geregistreerd Gebruiker: jij die jouw persoonsgegevens registreert door een account te maken op Zen Spirit Plus Domein.

Geregistreerde Gegevens: persoonsgegevens die een Geregistreerd Gebruiker zelf aan Zen Spirit Plus verstrekt. Deze gegevens kunnen verschillen per Zen Spirit Plus Domein, maar bevatten doorgaans: voornaam, familienaam, e-mail adres, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, geslacht, geboortedatum, gewenste nieuwsbrieven. Indien je dat zelf wil, kan je ook je telefoon en/of gsm-nummer opgeven.

Klikgedrag: de interesses van een Gebruiker of Geregistreerd Gebruiker die, mits zijn /haar toestemming, afgeleid worden uit het gebruik van een Dienst, een aankoop of uit het bezoek van of interactie met websites van derde partijen. Klikgedrag bevat voornamelijk:

(i) sessiegegevens, nl. besturingssysteem, type toestel, type browser, etc. Dit is nodig om jou een goede gebruikservaring te kunnen bieden.

(ii) bezochte pagina’s waarbij we je indelen in interessegebieden. Dit doen we door trefwoorden aan bepaalde secties of artikels toe te voegen zodat we jou Aanbevolen Inhoud en Gerichte Advertenties kunnen tonen (bv. sport, lifestyle, wellness, gezondheid, magneetsieraden).

Zen Spirit Plus Domein: een website of (mobiele) applicatie aangeboden of uitgebaat door Zen Spirit Plus.

Zen Spirit Plus: het geheel van de Zen Spirit Plus.

Zen Spirit Plus: de rechtspersoon binnen de Zen Spirit Plus die een Dienst aanbiedt/levert.

 

  1. DE VERSCHILLENDE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKEN BINNEN DE ZEN SPIRIT PLUS

Zen Spirit Plus treedt op als verwerkingsverantwoordelijke van je persoonsgegevens indien ze je haar respectievelijke Dienst verkoopt, levert of ter beschikking stelt.

 

  1. ALGEMENE INFORMATIE OVER DE VERWERKINGEN VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR ZEN SPIRIT PLUS

3.1 Wat zijn de doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking van je persoonsgegevens?

Zen Spirit Plus verwerkt persoonsgegevens voor welbepaalde doeleinden. Zen Spirit Plus doet dit steeds op basis van een verwerkingsgrond zoals vereist door de wet. Dit is een juridische basis die toelaat om persoonsgegevens te gebruiken. Voorbeelden van verwerkingsgronden zijn: toestemming, uitvoering van een overeenkomst, wettelijke verplichting en gerechtvaardigd belang.

De doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens verschillen naargelang de Dienst. Meer informatie over de toepasselijke doeleinden en rechtsgronden vind je in Deel 4 – Specifieke informatie over de verwerkingen van persoonsgegevens door Zen Spirit Plus.

3.2 Hoe ontvangt Zen Spirit Plus je persoonsgegevens?

Zen Spirit Plus verwerkt in de eerste plaats je persoonsgegevens omdat je die zelf doorgeeft in het kader van de levering van een Dienst of Aankoop.

Verder ontvangt Zen Spirit Plus ook persoonsgegevens van andere bronnen:

Publieke bronnen, zoals officiële overheidspublicaties (bv. Belgisch Staatsblad, KBO),

Sociale media (zie hierover meer informatie in punt 3.8),

Partners waarmee Zen Spirit Plus samenwerkt om je op basis van jouw Geregistreerde Gegevens en je Klikgedrag op Zen Spirit Plus Domein en op websites van deze partners, in te delen in doelgroepen voor Gerichte Advertenties en Mailing. Dit doen we enkel op basis van je toestemming.

3.3 Hoe kan je de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) contacteren?

Voor alle verwerkingen door Zen Spirit Plus, werd een functionaris voor gegevensbescherming (data protection officer of DPO) aangesteld.

 

Je kan deze steeds contacteren met vragen of klachten in verband met elke verwerking van persoonsgegevens door Zen Spirit Plus. Om de DPO te contacteren, gelieve contact te nemen op .

 

 

 

3.4 Wie ontvangt je persoonsgegevens?

Zen Spirit Plus kan je persoonsgegevens doorgeven aan:

onderaannemers die in haar opdracht en voor haar rekening werken (verwerkers),

haar werknemers in het kader van de uitoefening van hun functie,

sociale media via dewelke je inlogt op of interageert met onze Dienst,

commerciële partners van Zen Spirit Plus, indien je daarin hebt toegestemd,

derde partijen in het kader van gesprekken, onderzoeken, evaluaties, onderhandelingen en uitvoerende maatregelen in verband met een samenwerking of vennootschapsrechtelijke transactie (overname, fusie, verkoop van aandelen of activa, joint venture etc.) en aan de betrokken professionele raadgevers van de betrokken partijen (advocaten, consultants etc.),

gerechtelijke, politionele of administratieve autoriteiten indien de wet of de omstandigheden dit vereisen,

Partners waarmee Zen Spirit Plus samenwerkt om je op basis van je Geregistreerde Gegevens en je Klikgedrag op Zen Spirit Plus Domein en op websites van deze partners, in te delen in doelgroepen voor Gerichte Advertenties en Mailing. Dit doen we enkel op basis van je toestemming.

Zen Spirit Plus zorgt ervoor dat deze ontvangers enkel toegang krijgen tot persoonsgegevens die relevant, adequaat en noodzakelijk zijn voor de verwerking.

3.5 Deelt Zen Spirit Plus je persoonsgegevens met landen buiten de Europese Economische Ruimte?

De Europese Economische Ruimte (EER) omvat de landen van de Europese Unie en Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. De Europese wetgeving vereist bijkomende waarborgen wanneer Zen Spirit Plus persoonsgegevens doorgeeft aan andere landen die buiten de EER gevestigd zijn. Om ervoor te zorgen dat deze landen hetzelfde beschermingsniveau voor je persoonsgegevens hanteren, legt de Europese wetgever verwerkingsverantwoordelijken passende waarborgen op.

Er worden door Zen Spirit Plus geen van je persoonsgegevens voor eventuele bepaalde verwerkingen doorgeven aan ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte. Indien dit toch zou gebeuren zal in zulk geval de Zen Spirit Plus zorgen dat de doorgifte gedekt is door passende waarborgen, waaronder een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, de modelbepalingen van de Europese Commissie of EU-US privacy shield.

 

3.6 Welke rechten heb je als betrokkene?

Onder de voorwaarden, beperkingen en modaliteiten voorzien door de toepasselijke wet, kan je Zen Spirit Plus  contacteren voor de uitoefening van de volgende rechten:

Je hebt een recht op inzage van je persoonsgegevens. Dit laat je toe na te gaan welke persoonsgegevens Zen Spirit Plus verwerkt.

Je hebt een recht op verbetering van je persoonsgegevens. Dit laat je toe onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die Zen Spirit Plus verwerkt, te verbeteren of aan te vullen.

Je hebt een recht op het wissen van je persoonsgegevens. Dit laat je toe persoonsgegevens die Zen Spirit Plus verwerkt, definitief te wissen. Zen Spirit Plus is niet altijd verplicht je persoonsgegevens op jouw verzoek te wissen – dit recht geldt enkel in de gevallen en in de mate voorzien door de wet.

Je hebt een recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens die op jou betrekking hebben. Dit laat je toe het gebruik van je persoonsgegevens door Zen Spirit Plus te bevriezen, zonder deze te wissen. Zen Spirit Plus is niet altijd verplicht je persoonsgegevens op jouw verzoek te beperken – dit recht geldt enkel in de gevallen en in de mate voorzien door de wet.

Je hebt een recht van bezwaar. Dit laat je toe je te verzetten tegen de verdere verwerking door Zen Spirit Plus van je persoonsgegevens. Zen Spirit Plus is niet altijd verplicht je verzet in te willigen.

Je hebt het recht steeds je toestemming in te trekken wanneer de verwerking van je persoonsgegevens plaatsvindt op basis van je toestemming.

Je hebt steeds het recht om je te verzetten tegen het verwerken van je persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.

Je hebt een recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit laat toe persoonsgegevens vlot van één verwerkingsverantwoordelijke naar een andere te verplaatsen, te kopiëren of door te sturen. Dit recht kan enkel worden uitgeoefend wanneer de verwerking berust op jouw toestemming of op een overeenkomst met jou.

Voor alle verwerkingen die in dit privacy beleid opgenomen zijn, kan je al je rechten uitoefenen door de DPO te contacteren. Om de DPO te contacteren, mail naar .

 

3.7 Wens je een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid?

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid:

 

Voor de Diensten aangeboden door de Zen Spirit Plus  

Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, België, , https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/, tel: +32 2 427 48 00.

3.8 Interactie via sociale media

Als je een Dienst gebruikt of bezoekt via jouw account op sociale media (bv. inloggen via je facebook account) of je interageert op onze sociale media kanalen of via knoppen of andere technieken, dan kan de Zen Spirit Plus hieruit gegevens halen die publiekelijk gedeeld worden via de socialenetwerksite zoals openbare profielgegevens, lijst met vrienden, jouw gebruik van sociale netwerksites, en jouw e-mailadres.

Het gebruik van of interactie met sociale media is onderworpen aan de eigen regels van het sociale mediakanaal – Zen Spirit Plus heeft hier invloed over. Consulteer de gebruiksvoorwaarden en het privacy beleid van het desbetreffende sociale media netwerk om te begrijpen hoe het netwerk met je persoonsgegevens omgaat.

 

  1. SPECIFIEKE INFORMATIE OVER DE VERWERKINGEN VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR ZEN SPIRIT PLUS

Hieronder kan je nagaan welke de verschillende verwerkingen zijn binnen Zen Spirit Plus. Elk van onderstaande verwerkingen vindt plaats bij Zen Spirit Plus, tenzij anders aangeduid.

Voor meer algemene informatie over deze verwerking (wie is de verwerkingsverantwoordelijke, wat zijn de contactgegevens van de functionaris gegevensbescherming en toezichthoudende overheid, wie zijn de ontvangers van je persoonsgegevens, wat zijn je rechten, deelt Zen Spirit Plus  je persoonsgegevens met landen buiten de EER enz.), zie Deel 3 – Algemene informatie over de verwerkingen van persoonsgegevens door Zen Spirit Plus.

 

4.1 Je contacteert ons voor een vraag, verzoek om informatie of klacht

Wanneer je Zen Spirit Plus contacteert voor een vraag, verzoek om informatie of klacht, verwerkt Zen Spirit Plus jouw persoonsgegevens op basis van haar gerechtvaardigd belang om jou te antwoorden of te helpen.

 

Zen Spirit Plus houdt jouw persoonsgegevens bij tot maximaal 10 jaar nadat jouw vraag, verzoek om informatie of beantwoording van jouw klacht is afgerond.

4.2 Je neemt deel aan een marktonderzoek of enquêtes

Wanneer je deelneemt aan een enquête of marktonderzoek, verwerkt Zen Spirit Plus jouw persoonsgegevens op basis van jouw toestemming. Je hebt steeds het recht jouw toestemming in te trekken.

Zen Spirit Plus die marktonderzoek of enquêtes doet, houdt jouw persoonsgegevens bij tot maximaal 3 jaar na einde van het onderzoek / enquête.

4.3 Je bent een contactpersoon van een zakelijke klant voor een van de Diensten (B2B)

Wanneer Zen Spirit Plus een Dienst levert aan een zakelijke klant (B2B), verwerkt ze jouw persoonsgegevens in het kader van haar klantenbeheer op basis van de noodzaak om pre-contractuele maatregelen te nemen (opname bestelling, opvolging prospects enz.), om de overeenkomst uit te voeren (aanmaak en beheer account, levering, facturatie, invordering, enz.) en op basis van haar gerechtvaardigd belang (uitnodiging tot deelname aan enquête of marktonderzoek, direct marketing, enz.).

Zen Spirit Plus die jouw persoonsgegevens verwerkt in het kader van haar klantenbeheer, houdt jouw persoonsgegevens bij tot maximaal 10 jaar na einde van de klantenrelatie.

 

4.4 Je bent een klant-consument voor een van de Diensten (B2C)

Wanneer Zen Spirit Plus je een Dienst levert verwerkt ze jouw persoonsgegevens

In het kader van haar klantenbeheer op basis van de noodzaak om precontractuele maatregelen te nemen (opname bestelling, opvolging verlaten winkelwagen, enz.) en/of de noodzaak om de overeenkomst uit te voeren (aanmaak en beheer account, levering van een Dienst, facturatie, invordering, enz.)

Voor het verzenden van uitnodigingen tot deelname aan beurzen, evenementen, enquêtes of marktonderzoeken alsook voor direct marketing op basis van haar gerechtvaardigd belang.

Als je een Dienst gebruikt, zal Zen Spirit Plus tevens jouw Klikgedrag verzamelen en gebruiken onder de volgende voorwaarden en modaliteiten voor:

 

Analyse en verbetering van

de Dienst die je afneemt op basis van het gerechtvaardigd belang van Zen Spirit Plus . Hierdoor kunnen we de digitale nieuwsbeleving op Zen Spirit Plus Domeinen verbeteren voor alle gebruikers.

de verschillende Diensten over Zen Spirit Plus heen, al dan niet via hetzelfde apparaat, op basis van je toestemming. Hierdoor kunnen we het gecombineerd gebruik van Diensten beter in kaart brengen.

Aanbevolen Inhoud: als je hiertoe toestemming geeft via jouw privacy voorkeuren in jouw account, kunnen we artikels of andere inhoud aanbevelen die meer aansluiten bij je interesses en die je nog niet gelezen hebt. Hiervoor maakt  Zen Spirit Plus een profiel op zodat ze jouw voorkeuren kent.

Gerichte Advertenties: als je hiertoe toestemming geeft, kunnen online adverteerders advertenties tonen die afgestemd zijn op jouw interesses met behulp van cookies en gelijkaardige technologieën. Meer informatie kan je vinden in de Cookies policy.

Zen Spirit Plus die jouw persoonsgegevens verwerkt in het kader van precontractuele maatregelen en/of klantenbeheer, houdt jouw persoonsgegevens bij tot maximaal 10 jaar na einde van de klantenrelatie. Voor het gebruik van Klikgedrag geldt een termijn van maximaal 3 jaar na ontvangst.

 

Je kan van onze Diensten genieten zodra jij Zen Spirit Plus Domein bezoekt of na het installeren van één van onze apps (Gebruiker). Als je kiest om een account te maken bij Zen Spirit Plus Domein, wordt je een Geregistreerd Gebruiker.

 

 4.5 Je neemt deel aan een wedstrijd of promotionele actie

Wanneer je deelneemt aan een wedstrijd of een promotionele actie van Zen Spirit Plus, verwerkt deze entiteit je persoonsgegevens voor het beheer van de wedstrijd/actie en de aanduiding van de winnaar op basis van de overeenkomst met jou. De verwerking van je persoonsgegevens is noodzakelijk om de wedstrijd of actie in goede banen te leiden en de winnaars te contacteren om de prijs te overhandigen.

Deelname aan een wedstrijd of promotionele actie kan ook onderworpen zijn aan een wedstrijdreglement of actievoorwaarden.

Zen Spirit Plus die jouw persoonsgegevens verwerkt voor het beheer van de wedstrijd/actie en de aanduiding van de winnaar, houdt jouw persoonsgegevens bij tot maximaal 10 jaar na einde van de wedstrijd of de actie.

4.6 Je krijgt commerciële informatie over Diensten van Zen Spirit Plus

Wanneer je commerciële informatie krijgt over Diensten van Zen Spirit Plus, verwerkt die entiteit je persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden op basis van:

jouw toestemming, indien de commerciële informatie is gebaseerd op Klikgedrag of

haar gerechtvaardigd belang (indien je een relatie hebt tot Zen Spirit Plus, bv. je bent een klant of partner, je neemt deel aan en wedstrijd of promotionele actie of je neemt een Dienst af).

Je hebt steeds het recht om jouw toestemming in te trekken.

Je hebt te allen tijde het recht je te verzetten tegen de verdere ontvangst van commerciële informatie over Diensten van Zen Spirit Plus. Dit recht kan je uitoefenen door de instellingen van jouw account te wijzigen of contact op te nemen met de Zen Spirit Plus van wie je deze informatie ontvangt.

Zen Spirit Plus die jouw persoonsgegevens verwerkt voor direct marketingdoeleinden, houdt deze gegevens bij tot maximaal 10 jaar na einde van de relatie met Zen Spirit Plus .

 

4.8 Je krijgt informatie over producten of diensten van partners van Zen Spirit Plus

Wanneer je commerciële informatie krijgt over producten of diensten van een partner van Zen Spirit Plus, verwerkt die entiteit je persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden op basis van jouw toestemming. Je hebt steeds het recht om jouw toestemming in te trekken.

Je hebt te allen tijde het recht je te verzetten tegen de verdere ontvangst van informatie over producten en diensten van de partners van Zen Spirit Plus . Dit recht kan je uitoefenen door de instellingen van jouw account te wijzigen of contact op te nemen met Zen Spirit Plus.  

Zen Spirit Plus die jouw persoonsgegevens verwerkt voor direct marketingdoeleinden, houdt deze gegevens bij tot maximaal 3 jaar na laatste ontvangst van commerciële informatie van partners van Zen Spirit Plus .

 

4.9 Je bent een leverancier van Zen Spirit Plus

Indien je producten of diensten levert aan Zen Spirit Plus, verwerkt Zen Spirit Plus je persoonsgegevens in het kader van haar leveranciersbeheer op basis van de noodzaak om de overeenkomst met jou uit te voeren.Zen Spirit Plus  houdt jouw persoonsgegevens bij tot maximaal 10 jaar na de laatste levering.

 

4.10 Je solliciteert bij Zen Spirit Plus

Indien je voor een job solliciteert bij Zen Spirit Plus, verwerkt Zen Spirit Plus jouw persoonsgegevens voor:

 

Het beheer en evaluatie van de job applicaties in het kader van de pre-contractuele relatie,

Het bijhouden van de wervingsreserve op basis van haar gerechtvaardigd belang.

Zen Spirit Plus houdt jouw persoonsgegevens bij tot maximaal 5 jaar nadat de sollicitatieprocedure is afgelopen.

 

4.11 In elk geval

Indien Zen Spirit Plus jouw persoonsgegevens verwerkt voor een van de hierboven vermelde doeleinden, verwerkt die jouw persoonsgegevens ook voor:

de opsporing, voorkoming en bestrijding van fraude en misbruik op basis van haar gerechtvaardigd belang. Minder fraude en misbruik komt de Zen Spirit Plus, haar klanten en haar leveranciers ten goede. Dit omvat in bepaalde gevallen het gebruik van de reCAPTCHA dienst van Google om misbruik door een geautomatiseerde invoer van gegevens tegen te gaan. Google houdt de voor deze dienst noodzakelijke persoonsgegevens bij zoals jouw IP-adres.

geschillenbeheer op basis van haar gerechtvaardigd belang, omdat Zen Spirit Plus  haar rechten moet kunnen vrijwaren en verdedigen,

De gesprekken, onderzoeken, evaluaties, onderhandelingen en uitvoerende maatregelen in verband met een samenwerking of vennootschapsrechtelijke transactie (overname, fusie, verkoop van aandelen of activa, joint venture etc.) door Zen Spirit Plus.

Zen Spirit Plus houdt jouw persoonsgegevens bij tot maximaal 10 jaar nadat jouw persoonsgegevens inactief zijn.

ZELFSTANDIGE DISTRIBUTEURS ENERGETIX